Hospodářské informace

 

Souhrn úlovků 2017 – Kuchyně, Svratka 14 a 14A pro otevření klikněte na odkaz níže.Odkaz se zobrazí v liště vašeho počítače.

 Souhrn úlovků 2017 – Kuchyně, Svratka 14 a 14A

 

 Zpráva Hospodáře – Zarybnění revírů a chovných zařízení v roce 2017.pro otevření klikněte na odkaz níže.Odkaz se zobrazí v liště vašeho počítače.

Zarybnění revírů a chovných zařízení v roce 2017

 

 Zprává z Výroční členské schůze konané 03.03 2018 ve Svratce.pro otevření klikněte na odkaz níže.Odkaz se zobrazí v liště vašeho počítače.

Výroční členská schůze ve Svratce 2018

 

 

Sumáře úlovků za rok 2017- ČRS Hlinsko/MRS Ps Svratka.

 

 

Výroční členská schůze

místní organizace Moravského rybářského svazu ve Svratce, která se konala

v sobotu dne 4. března 2017 ve 14.oo hodin v jídelně Základní školy ve Svratce.

 

Program  jednání Výroční schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí – presenční, volební, návrhové
 3. Zpráva o činnosti organizace za rok 2016
 4. Zpráva hospodáře o zarybnění v roce 2016
 5. Zpráva o finančním rozpočtu za rok 2016
 6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016
 7. D i s k u s e k předneseným zprávám
 8. Schválení Plánu práce a hlavních úkolů MO na rok 2017
 9. Schválení finančního rozpočtu MO na rok 2017
 10. Schválení Plánu práce kontrolní a revizní komise na rok 2017
 11. Zpráva komise pro presenci o účasti na VČS MO
 12. Volba členů výboru MO MRS Svratka pro další funkční období
 13. Zpráva volební komise
 14. Zpráva návrhové komise – schválení Usnesení z VČS MO
 15. Závěr

 

Vážení přátelé rybáři,

tato výroční zpráva má za úkol informovat Vás o dění a událostech v průběhu roku 2016 v našem pobočném spolku Moravského rybářského svazu ve Svratce, o dění v místních spolcích jak ve Svratce, tak na Křižánkách, ve Svratouchu i v Herálci a Sněžném.

     Nejprve o činnosti výboru, který zajišťuje chod našeho rybářského spolku. V průběhu roku se výbor sešel celkem 9x s průměrnou účastí 72%. Členy výboru jsou i předsedové pobočných skupin z Křižánek, Herálce a ze Svratoucha. Neúčast některých členů výboru  je buď téměř vždy omluvena buď pro nemoc, překážky v zaměstnání a podobně.

         Ve výborových schůzích byla řešena veškerá problematika našeho spolku během roku 2016 tak, jak byla uvedena v plánech činnosti, ale také podle toho, jak nabíhala. Byly to úkoly PS i výboru, plnění brigádnických hodin členů, násady ryb, jejich odlov , situace na rybnících, prodej povolenek a členských známek, řešení přestupků, zprávy a hlášení na Moravský rybářský svaz do Brna a na další orgány, přihlášky členů a mládeže, jejich seznámení s testy a závěrečné zkoušky s vydáním oprávnění k získání prvního rybářského lístku, Dále pak to byla příprava výborových schůzí, zajištění rybářských závodů zvláště z řad členů místních spolků Křižánky a Svratouch,  zajištění cen na závody, zajištění slavnostní schůze s jubilanty a pozvanými hosty, kontrola plnění usnesení jak z výborových schůzí, tak i z výroční schůze minulého roku, je to i příprava výroční schůze PS MRS Svratka. Jako každý rok jezdí předseda, hospodář, zástupce hospodáře na kontrolu hospodaření organizace a prověrku zarybnění na Moravském rybářském svazu v Brně.  Tato prověrka proběhla opět úspěšně, bez zásadních připomínek ze strany MRS Brno.

Pokud jde o členskou základnu, tak má náš pobočný spolek  celkem 378 členů, z toho dospělých 333, mládeže 16-18 8, dětí do 15ti let 37.

Činnost PS započala v měsíci lednu konáním výročních schůzí místních skupin v Herálci, ve Svratouchu a na Křižánkách. Těchto schůzí si účastnili i funkcionáři výboru našeho spolku, kteří podali zprávu o činnosti za uplynulý rok. Výroční schůze celé MO se konala 27. února.

V měsíci dubnu byly provedeny zkoušky s devíti novými členy. Jednalo se o 6 dospělých a 3děti. Všichni adepti testy splnili, bylo jim předáno potvrzení o splnění k vydání rybářského lístku a členský průkaz.

V roce 2016 byl obnoven dětský rybářský kroužek, který vede př. Marek Straka.  Cílem rybářského kroužku je naučit děti správnému chování v přírodě, poznávání ryb, rostlin a živočichů kolem vody a různé techniky rybolovu. Tento kroužek se těší velkému zájmu dětí.

V průběhu roku se uskutečnila celá řada brigádnických akcí a to jak na povodí, rybnících, tak i kolem rybářské budovy i mimo ní.

     Každý člen starší 16ti let měl povinnost pro potřeby organizace odpracovat 10 hod.

Členové místního spolku Svratka odpracovali celkem 340     brigádnických hodin, což je v průměru na člena  5,9%. Brigádníci spolku ve Svratce natřeli střechu rybářské klubovny, bylo prováděno sečení trávy v okolí klubovny, provedli úklid garáže, ke klubovně byla přivedena kanalizační přípojka a byla provedena rekonstrukce odpadů. Nesplněn zůstává úkol výměny vchodových dveří se zabezpečovací mříží.

Členové místní skupiny ve Svratouchu odpracovali celkem 490 hodin, což je v průměru na člena 12 hod.. Jeden z nejdůležitějších úkolů místní skupiny je po celý rok hlídat Ph vody v rybníku a rybník se pravidelně obsekával.
Místní skupina uspořádala rybářské závody pro děti i dospělé. Dětské závody se konaly 4. června, zúčastnilo se celkem 34 mladých rybářů a rybářek, kteří nachytali celkem 1.799 bodů,. Pro dospělé členy byly uspořádány závody v září, zúčastnilo se celkem 63 závodníků , ulovilo se celkem 96 ks ryb.  Díky dobré práci rybářů ve Svratouchu se rybník Chochol stal velmi atraktivním místem nejen pro rybáře ale i pro rekreanty.

Členové místní skupiny Křižánky odpracovali 448 hodin, což je na člena v průměru 13,6 hodin. Udržovali Kyšperský rybník a Řásník, sledovali alkalitu vody svěřených rybníků a na základě měření prováděli vápnění a okysličování vody.  Rybáři na Křižánkách uspořádali v květnu rybářské závody pro děti. Závodů se zúčastnilo celkem 42 dětí, ulovili celkem 111 ks ryb , největší ryba byl kapr o délce 63 cm. Dále v červnu uspořádali na rybníku Kyšperský tradiční veselé závody, uspořádali velmi úspěšnou aci grilování pstruhů. V dubnu byl proveden výlov rybníka Řásník, poté byla provedena oprava stavidla, na Kyšperském rybníku byla provedena oprava výpustě a schodiště, byla zhotovena betonová podlaha v rybářské chatě,byla provedena instalace venkovního osvětlení u chatky, podíleli se i na společenských akcích v součinnosti s obecním úřadem na  Křižánkách.

Členové místní skupiny Herálec odpracovali celkem 313 hodin, tj. 7,6 hod. na člena. Na rybníku Hať rybáři obsekávali břehy a natřeli lavičky na břehu rybníka. Na místním revíru Kuchyně provedli pokácení souší v okolí rybníka, vysázeli 50 nových stromků, vysekávali trávu okolo rybníka, byly natřeny lavičky, a pořízeny 3 nové. Na rybníku Kuchyně byl v říjnu uspořádán druhý ročník úspěšných závodů přívlačí, kterých se zúčastnilo 39 dospělých a 4 děti. Bylo uloveno 350 ks ryb, z toho 72 sivenů, 40 pstruhů duhových a 4 pstruzi potočáci.  Pro závodníky bylo připraveno 27 hodnotných cen.

Ostatní členové odpracovali 125 hodin.

Pokud máte zájem o podrobnější údaje o rybářských závodech, o dění ve spolku během roku, sledujte prosím naše webové stránky, které jsou umístěny  na www.rs-svratka.cz., nebo pod spolky na www. svratka.cz.

          Rybářská stráž je oprávněna podle zákona 99/04 dle §16 kontrolovat osoby provádějící lov ryb a požadovat od chytajících předložení platného státního lístku a platné povolenky. Pokud je členem organizace, tak i předložení členského průkazu. Kontroluje, zda je lov prováděn podle zákona a platných podmínek výkonu rybářského práva, případně dle jejich doplńků. V letošním roce získali i členové výboru průkazy, se kterými jsou oprávněni dohlížet v našem rybářském revíru na chování lovících rybářů a dodržování rybářského řádu.        

     Nakonec je mou povinností poděkovat těm členům výboru a ostatním členům organizace za dosažení dobrých výsledků.

Vážení přátelé rybáři, na závěr výroční zprávy bych vám chtěl popřát v tomto roce hlavně dostatek zdraví, životního elánu a dosažení osobních i společenských úspěchů. Přeji nám všem, aby se nám započatá práce i nadále dařila a abychom u našich vod nalezli klid a pohodu a dosahovali kapitálních úlovků.

 

 

„Petru zdar!“

 

Zpráva volební komise PS MRS  z.s., Svratka pro volby výboru na Výroční členské schůzi konané dne 4. března 2017

 

 

Vážení hosté, přátelé rybáři,

 

         volební  komise zvolená na dnešní Výroční členské schůzi vám předkládá k projednání a schválení návrh na 13ti členný  výbor přidruženého spolku  Moravského rybářského svazu Svratka  v následujícím znění:

 

 

Bárta Zdeněk

Halamka Milan

Hladík Milan

Kovařík Martin

Král Miroslav

Kunc Jan

Mládek František

Pražáková Jana

Sláma Tomáš

Straka Marek

Tlustý Tomáš

Větrovský Bohumil

+ kontrolní a revizní komise: Zdeněk Strejček

                                                                      

Ve Svratce dne 4. března 2017

 

Pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s.  S v r a t k a

 

USNESENÍ

z Výroční členské schůze PS MRS Svratka, konané dne 4. března 2017

 

Výroční členská schůze PS  MRS Svratka, konaná dne  4. března 2017

projednala Zprávu o činnosti organizace za rok 2016 včetně Zprávy o finančním hospodaření PS MRS Svratka a Zprávy o kontrolní činnosti KRK v roce 2016. Na základě uvedených zpráv a po diskusi členů MO  p ř i j í m á Výroční členská schůze Pobočného spolku MRS Svratka následující usnesení:

 

 1. s c h v a l u j e :
 2. a) Zprávu o činnosti PS MRS Svratka za rok 2016
 3. b) Zprávu o finančním hospodaření PS v roce 2016
 4. c) Zprávu o činnosti kontrolní a revizní komise za rok 2016
 5. d) Zprávu o finančním hospodaření za rok 2016

 

 1. b e r e n a v ě d o m í

         Zprávu mandátové komise přednesenou předsedou mandátové komise

 

 

III. u k l á d á :

         1) Výboru místní organizace MRS Svratka

 1. a) provádět na výborových schůzích průběžně kontrolu Usnesení a plnění úkolů Plánu práce PS i výboru, zlepšit účast a připravenost na výborových schůzích některých členů výboru PS

                                      Zodpovídá (Z): předseda a jednatel

                                      Čas plnění (T): průběžně

 1. b) věnovat soustavnou pozornost plnění brigádnické povinnosti ve stanovených úkolech a výši na členy a mládež od 16-18 let PS MRS Svratka

                                      Z: místopředseda a pověřený člen výboru pro                                            brigádnickou činnost př. Hladík

                                      T: průběžně

 1. c) neustále podporovat a zlepšovat činnost pobočných skupin ve Svratce, Herálci, Křižánkách a Svratouchu při samostatném plnění úkolů PS a úkolů v místě bydliště členů a mládeže

                                      Z: předseda a jednatel             T: průběžně

 1. d) na základě schváleného Plánu práce PS na rok 2017 zpracovat Hlavní úkoly organizace s termíny plnění a zodpovědností osob

                            T: průběžně                  

2) Všem členům a mládeži od 16-18 let MO –

 1. a) řádně plnit všechny členské povinnosti, které vyplývají za stanov Moravského rybářského svazu a potřeb našeho pobočného spolku MRS ve Svratce a povinně se zúčastňovat Výroční členské schůze
 2. b) mládeži starší 18 let se ukládá povinnost při dovršení věku zajistit si výměnu členských legitimací za legitimaci dospělých
 3. c) každý člen, který uhradí členskou známku po 15.3. musí zároveň uhradit i poplatek za obnovení členství ve výši 1.000,- Kč
 4. d) odpracovat podle pokynů hospodářského odboru spolku nejméně 10 brigádnických hodin na stanovených pracech pro PS s tím, že každý člen se musí sám přihlásit o brigádnickou práci dle svých fyzických schopností . Toto Usnesení platí bez výhrad jak pro členy, mládež 16-18 let, tak i starobní důchodce do 60 let a invalidní důchodce, mimo těch, kteří jsou jmenovitě výborem PS zproštěni fyzických prací za základě lékařských doporučení.
 5. e) členům a mládeži od 16-18let v dílčích skupinách v Herálci, Křižánkách a ve Svratouchu , splnit úkoly svých plánů práce v místě bydliště a přenášet své požadavky přes své zástupce ve výboru Pobočného spolku MRS ve Svratce
 6. f) iniciativně dbát o čistotu vod a jejího okolí, rybářského hospodaření, svěřeného majetku a zájmů našeho spolku, rozhodně vystupovat proti znečišťovatelům a poškozovatelům našeho rybářského revíru a zeleně v okolí, proti tzv. rybářům, kteří nedodržují rybářskou etiku a proti pytlačení ryb na všech vodách našeho pobočného spolku MRS Svratka

                  

 

Hlavní úkoly a plán práce pobočného spolku  Moravského rybářského svazu Svratka, pro rok 2017

 

Tak jako v předcházejících letech, tak i pro rok 2017 jsou hlavními úkoly všech členů našeho pobočného spolku  Moravského rybářského svazu, zapsaného spolku ve Svratce, tři hlavní úkoly v rámci každoročně konaných brigádnických prací, které jsou pro naší místní organizaci důležité, a to:

 

Úkol č. 1 – zajistit pokud možno stoprocentní plnění zarybňovacích plánů na revírech obhospodařovaných naším spolkem a to jak na pstruhových, tak i na mimopstruhových revírech, hlavně místního revíru Kuchyně v Herálci dle dekretů předaných ministerstvem zemědělství, a to zásadně v kusech, bez ohledu na váhu.

– posílit ostatní druhy ryb (mimo kapra), zejména dravé, aniž by se měnily zarybňovací plány – dekrety. V našem případě se jedná  hlavně o candáta.

– zabezpečit řádné slovení násad v odchovných potocích elektrickým agregátem

– zajistit odlov násad v jednom z odchovných rybníků (Hať – Řásník) tak, abychom pro každý rok měli zajištěno částečné zarybnění našich revírů. Slovené násady úměrně rozdělit na rybníky  Kyšperský, Chochol a Kuchyně.

 

Úkol č. 2 – údržba rybářského objektu vně i uvnitř včetně oplocení, údržba skladovacích buněk místních skupin

– přebudovat kancelář klubovny na garáž pro uložení cennějších potřeb spolku

– v průběhu roku zajišťovat sečení trávy a průběžný úklid v areálu kolem rybářského objektu, buněk místních skupin

– v zimním období zajistit odklizení sněhu z přístupových cest a z terasy

 

Úkol č. 3 – úpravy na rybnících a tocích obhospodařovaných naším spolkem

 • členové a nezletilí členové od 16ti o 18ti let ze Svratky a blízkých obcí, kde nejsou místní spolky, se přihlásí o práci u brigádnického referenta a správce rybářské klubovny př. Milana Hladíka, který jim navrhne termín s možností splnění pracovní povinnosti. Dále se mohou aktivně podílet na brigádách ostatních skupin. Pracovní povinnost je 10 hod. za rok. Za neodpracovanou hodinu se platí náhrada 100,- Kč. Orientační plán práce bude k dispozici ve vývěsní skříňce.
 • Členové a nezletilí členové z pobočné skupiny Svratouch zajistí průběžný úklid prostoru kolem rybníka Chochol. V průběhu roku zabezpečí čištění bezpečnostního přelivu. V jarních měsících a při velkých přívalech vody bude sledována její alkalita a provedeno případné vápnění. V zimním období zajistí prosekávání ledu s označením prohlubní. Zajistí sečení trávy. Zabezpečit organizačně i materiálně konání závodů v lovu ryb mládeže i dospělých. V průběhu roku bude aktualizována nástěnka.
 • Členové a nezletilí na Křižánkách jako místní spolek zajistí řádnou údržbu Kyšperského rybníka, tj. údržba hráze a břehů včetně úklidu, vysekání trávy a nežádoucích porostů.  Dále pak pravidelné měření alkality vody s případným vápněním. Dále bude prováděna údržba vybudovaných objektů v prostoru Kyšperského rybníka. V zimním období  uvést do provozu areátor, případně prosekávání prohlubní a jejich označení. Na rybníku Řásník vybudovat přehrazení přítoku ryvníka proti dravcům a dle pokynů OÚ provést vysekávání trávy s úklidem břehů a hráze. Rovněž tak provádět měření alkality  vody s případným vápněním. Zajistit přikrmování násad. Zabezpečit organizačně i materiálně konání závodů v lovu ryb mládeže.
 • Členové a nezletilí členové z pobočné skupiny Herálec mají za povinnost řádně hospodařit na chovném rybníku Hať. Včetně měření alkality vody, případném vápnění, včetně krmení násad. V případě dohody hospodářského odboru zabezpečit řádné slovení násad a jejich rozdělení do sportovních rybníků. Na rybníku Kuchyně dozírat na dodržování přádku, sečení trávy, vyčištění přítoku. V zimních měsících zajisti sekání prohlubní a tyto řádně ohraničit. Zabezpečit organizačně i materiálně konání závodů v lovu přívlačí.
 • Pro všechny členy pobočného spolku MRS Svratka
  • součástí plánu práce a hlavních úkolů na rok 2017 je i rozpis prací a jmenný seznam brigádnických prací, který bude vyvěšen ve vývěsní skříňce organizace i pobočných skupin. Doporučujeme tyto skříňky sledovat, protože tam budou průběžně zveřejňovány důležité informace o průběhu roku, týkající se činnosti našeho spolku
 • Povinností všech členů, nezletilých členů od 16ti do 18ti let, případně mládeže je, aby se na požádání příslušného vedoucího jednotlivých skupin zúčastnili plánované akce a tím splnili svoji povinnost.

 

SUMÁŘ ÚLOVKŮ V ROCE 2016-1

SUMÁŘ ÚLOVKŮ V ROCE 2016-2

SUMÁŘ ÚLOVKŮ V ROCE 2016-3